Gevonden afgelopen maand: 2986 huurwoningen

Algemene voorwaarden Huurcoach.nl

Download in PDF-formaat

Artikel 1. Definities

Huurcoach.nl: een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LBBH B.V. gevestigd te Nijmegen (inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 09168908);

Woningzoekende: de (rechts)persoon die zich inschrijft en een Zoekopdracht instelt op de website van Huurcoach.nl (www.huurcoach.nl);

Verhuurder: de (rechts)persoon welke de woonruimte wenst te verhuren;

Internetsite: www.huurcoach.nl;

Zoekopdracht: de criteria welke de Woningzoekende instelt op basis waarvan Huurcoach.nl gaat zoeken.

Mailinglijst: de lijst van e-mailadressen van Woningzoekenden;

Mailing: het overzicht van, op basis van de Zoekopdracht gevonden woningen die Huurcoach.nl aan de hand van de Mailinglijst regelmatig per e-mail verzendt;

Abonnement: betaald abonnement van Huurcoach.nl;

Reacties: de Reacties van Woningzoekenden op een woning welke aan de Verhuurder worden doorgestuurd;

Misbruik: het versturen van e-mail aan Huurcoach.nl waarmee de rechten of privacy van anderen (uiteindelijk) worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van materiaal zonder toestemming;

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht met ingang van 4 augustus 2021.

Artikel 2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Huurcoach.nl en de Woningzoekende. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige is uitgesloten tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3

Huurcoach.nl functioneert alleen als een zoekservice. Huurcoach.nl is nadrukkelijk NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke totstandkoming van overeenkomsten tussen Verhuurder en Woningzoekende. Om die reden kan Huurcoach.nl dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid, de legaliteit of bevoegdheid en de juistheid van de gegevens.

Artikel 4

Huurcoach.nl garandeert op geen enkele wijze de totstandkoming van overeenkomsten of huurcontracten na inschrijving op de Huurcoach.nl website.

Artikel 5

Huurcoach.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventueel (vermeende) geleden materiële en/of immateriële schade voortkomend uit (vermeende) gesloten overeenkomsten tussen Woningzoekende en Verhuurder. Als en voor zover een (Nederlandse) gerechtelijke instantie niettemin oordeelt dat Huurcoach.nl aansprakelijk is voor de (gevolg)schade van de Woningzoekende c.q. de Verhuurder of een derde en gehouden is om de schade geheel of gedeeltelijk te vergoeden, wordt de hoogte van de schadevergoeding beperkt tot een bedrag van € 250,00.

Artikel 6

Inschrijven als Woningzoekende en het instellen van een Zoekopdracht op Huurcoach.nl is geheel gratis. Indien Woningzoekende in aanmerking wenst te komen voor een positie als Abonnement zijn daaraan kosten verbonden. In het geval van een Abonnement is er sprake van periodieke kosten. Tussentijdse beëindiging geeft geen recht op restitutie. Een Abonnement wordt aangegaan voor de duur van een periode en kan ingaan op iedere gewenste dag van de maand. Tenzij één van de partijen de overeenkomst tijdig opzegt, wordt het Abonnement steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van een gelijke periode. Opzegging is steeds mogelijk tegen het einde van de geldende contractperiode, bij opzegging dient een termijn van één dag in acht te worden genomen. Bij opzegging van een Abonnement welke een langere contractperiode heeft dan 1 maand, bijvoorbeeld een kwartaal of jaar, is na het verstrijken van de eerste periode, opzegging per maand mogelijk. Ook hier dient een opzegtermijn van één dag in acht te worden genomen.

Artikel 7

De Woningzoekende die zich bij Huurcoach.nl heeft ingeschreven geeft toestemming voor het regelmatig versturen van een maling aan het e-mailadres van de Woningzoekende. Deze mailing bevat het overzicht van de, op basis van de zoekopdracht gevonden woningen. Dit is een extra service waarvoor u zich kunt afmelden.

Artikel 8

Voor betaling van het Huurcoach.nl abonnement maakt Huurcoach.nl onder andere gebruik van betaling per automatische incasso. Dit is een betaalwijze waarbij de verkoper van de koper toestemming krijgt om geld van zijn rekening te incasseren. Aan de transactie zelf zijn voor de Woningzoekende geen kosten verbonden. Die kosten zijn voor rekening van Huurcoach.nl. CM.com handelt, namens Huurcoach.nl, de automatische incasso af. Dit betekent dat u Huurcoach.nl machtigt om tot wederopzegging, via CM.com, het geld van uw rekening af te schrijven. Op uw rekeningafschrift wordt de naam van Huurcoach.nl vermeld.

Het gekozen abonnement wordt automatisch verlengd als de abonnementsperiode voorbij is. Bij verlenging van het abonnement zal het systeem aan de hand van de gekozen betaalmethode automatisch het geld van uw rekening incasseren, of - indien u gekozen heeft voor betaling achteraf - ontvangt u een betaalverzoek met een betaaltermijn van 14 dagen. Als na periodieke controle blijkt dat de rekening niet is betaald ontvangt u per e-mail een herinnering. Om bijkomende kosten te voorkomen, dient u er dan voor te zorgen dat het totaal openstaande bedrag dan binnen 14 dagen door ons is ontvangen. Is uw betaling niet tijdig door ontvangen, dan vorderen wij incassokosten van u. De incassokosten bedragen € 40,00 volgens het Besluit vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten. Op de website genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Internetsite is gerechtigd de overeengekomen prijzen voor lopende abonnementen ingaande 1 januari van ieder kalenderjaar te indexeren overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde consumentenprijsindexcijfer (CPI), reeks alle bestedingen. De gewijzigde prijs is gelijk aan de geldende prijs per 1 januari, vermenigvuldigd met het gemiddelde maand indexcijfer (jaarmutatie CPI) over de voorgaande twaalf maanden waarvoor op het moment van indexeren de definitieve cijfers bij het CBS beschikbaar zijn. Internetsite heeft het recht om in het kader van de indexering een lager indexeringsbedrag toe te passen dan het indexeringsbedrag dat correspondeert met de uitkomst van voormelde formule. Indexering zal alleen plaatsvinden voor lopende abonnementen waarvan de looptijd op het moment van indexeren minimaal 180 dagen bedraagt.

Artikel 9

Als de transactie of het bedrag dat van de rekening van Woningzoekende wordt afgeschreven volgens Woningzoekende niet klopt, kan Woningzoekende hiertegen bezwaar maken bij Huurcoach.nl. Huurcoach.nl of de bank zal in een dergelijk geval het onterecht afgeschreven bedrag aan u terug storten. Bij onrechtmatig storneren (terugdraaien van de betaling), of indien het automatische incasseren van de rekening van Woningzoekende om een andere reden niet is gelukt, zal Huurcoach.nl Woningzoekende eenmalig een herinnering sturen. Bij het uitblijven van de betaling binnen de genoemde termijn is Woningzoekende in verzuim in de nakoming van de betalingsverplichting en zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau. Daarnaast vordert Huurcoach.nl dan incassokosten van Woningzoekende. De incassokosten bedragen ten minste € 40,00 en worden berekend volgens het Besluit vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten.

Artikel 10

Iedere woningzoekende met een Abonnement bij Huurcoach.nl kan een beroep doen op de wettelijke bedenktermijn van 14 werkdagen (herroepingsrecht). Indien woningzoekende in deze periode al daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van de betaalde dienstverlening van Huurcoach.nl (bedoeld als: gereageerd op woningaanbiedingen) dan is Huurcoach.nl gerechtigd om een redelijk bedrag voor de afgenomen dienstverlening in rekening te brengen. Bij gebruik van het herroepingsrecht worden kosten naar rato van gebruik verrekend. De wettelijke bedenktijd gaat in bij het aangaan van een betaald abonnement. Een beroep op het herroepingsrecht dient binnen de wettelijke termijn te worden gedaan om effect te sorteren.

Woningzoekende doet een beroep op het herroepingsrecht bij voorkeur via het reactieformulier op de Internetsite, waarin woningzoekende op ondubbelzinnige wijze aangeeft gebruik te willen maken van het herroepingsrecht. Daarnaast kan de woningzoekende ook een beroep doen op het herroepingsrecht door gebruik te maken van het Modelformulier voor herroepingsrecht, te downloaden via www.acm.nl/nl/download/publicatie/?id=12754. Dit formulier dient aangetekend verzonden te worden naar: Huurcoach.nl, Kerkenbos 1057c, 6546 BB Nijmegen

Artikel 11

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil tussen Huurcoach.nl en Woningzoekende (kort geding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen) is de rechtbank te Arnhem bij uitsluiting bevoegd tot kennisneming van het geschil of, ter keuze van Huurcoach.nl, de rechtbank die anders bevoegd zou zijn van het geschil kennis te nemen, behoudens die gevallen waarin dwingend recht uitdrukkelijk anders bepaalt.

Artikel 12

Huurcoach.nl heeft het recht de voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren, wijzigingen treden in werking dertig dagen na bekendmaking ervan aan Woningzoekende.

Huurcoach.nl gebruikt cookies. Door verder te gaan accepteert u het privacy- en cookiebeleidAkkoord