• Recent gevonden: 915 huurwoningen
  • Laatste maand: 2437 huurwoningen
  • Afgelopen jaar: 41256 huurwoningen

Gebruiksvoorwaarden

Klik hier om te printen

Artikel 1. Definities
HuurCoach.nl: een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Landelijk Bureau Bemiddeling Huisvesting B.V. gevestigd te Nijmegen (KvK-nummer: 09168908);
Woningzoekende: de (rechts)persoon die zich middels een Zoekopdracht inschrijft op de website van HuurCoach.nl (www.HuurCoach.nl);
Verhuurder: de (rechts)persoon, eigenaar of beheerder, welke een woonruimte wenst te verhuren;
Zoekopdracht: de criteria welke de Woningzoekende op de website HuurCoach.nl ingeeft op basis waarvan HuurCoach.nl gaat zoeken
Mailinglijst: de lijst van e-mailadressen van Woningzoekenden;
Mailing: het overzicht van gevonden woningen die voldoen aan de Zoekopdracht welke HuurCoach.nl periodiek per e-mail verzendt;
Lidmaatschap: betaald Lidmaatschap van HuurCoach.nl, benodigd om te kunnen reageren op de gevonden woning(en);
Reacties: de Reacties van Woningzoekende(n) op een woning, welke rechtstreeks aan de Verhuurder worden doorgestuurd;
Misbruik: het versturen van e-mail aan HuurCoach.nl of Woningzoekenden waarmee de rechten of privacy van anderen (uiteindelijk) worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van materiaal zonder toestemming;
 
Artikel 2
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen HuurCoach.nl en de Woningzoekende. De toepasselijkheid van andere gebruiksvoorwaarden dan de onderhavige is uitgesloten tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 
Artikel 3
HuurCoach.nl werkt in opdracht van de Woningzoekende op basis van de ingestelde Zoekopdracht en functioneert enkel als zoekservice. HuurCoach.nl is nadrukkelijk niet betrokken bij de eventuele daadwerkelijke totstandkoming van (huur)overeenkomsten tussen Verhuurder en Woningzoekende. Om die reden kan HuurCoach.nl dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid, de legaliteit en de juistheid van de gegevens.
 
Artikel 4
Woningzoekende begrijpt en accepteert dat het afsluiten van een Lidmaatschap niet per se betekent dat er ook daadwerkelijk woonruimte passend aan de Zoekopdracht gevonden wordt.
 
Artikel 5
HuurCoach.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventueel (vermeende) geleden materiële en/of immateriële schade voortkomend uit (vermeende) gesloten overeenkomsten tussen Woningzoekende en Verhuurder. Als en voor zover een (Nederlandse) gerechtelijke instantie niettemin oordeelt dat HuurCoach.nl aansprakelijk is voor enige (gevolg)schade van de Woningzoekende c.q. de Verhuurder of een derde en gehouden is om de schade geheel of gedeeltelijk te vergoeden, wordt de hoogte van de schadevergoeding beperkt tot een bedrag van € 250,00.
 
Artikel 6
Aanmelden als Woningzoekende door het instellen van een Zoekopdracht op HuurCoach.nl is geheel gratis. Indien Woningzoekende op gevonden woningen wilt reageren is daarvoor een Lidmaatschap nodig. Hieraan zijn kosten verbonden. In het geval van een Lidmaatschap is er sprake van periodieke kosten. Tussentijdse beëindiging geeft geen recht op restitutie. Een Lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een periode en kan ingaan op iedere gewenste dag van de maand. Tenzij één van de partijen de overeenkomst tijdig opzegt, wordt het Lidmaatschap steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van een gelijke periode. Opzegging is steeds mogelijk tegen het einde van de geldende contractperiode. Bij opzegging dient een termijn van één dag in acht te worden genomen. Bij opzegging van een Lidmaatschap welke een langere contractperiode heeft dan 1 maand, bijvoorbeeld een kwartaal of jaar, is na het verstrijken van de eerste periode, opzegging per maand mogelijk. Ook hier dient een opzegtermijn van één dag in acht te worden genomen.
 
Artikel 7
De Woningzoekende die zich bij HuurCoach.nl heeft ingeschreven en zich door het plaatsen van een vinkje expliciet akkoord heeft verklaard met het ontvangen van speciaal geselecteerde aanbiedingen van HuurCoach.nl en derden, geeft hierdoor toestemming voor het versturen van (al dan niet in opdracht van anderen) commerciële boodschappen aan het e-mailadres van de Woningzoekende. De Woningzoekende kan zich hiervoor te allen tijde uitschrijven via de uitschrijflink in een dergelijke commerciële boodschap. De wijze waarop persoonsgegevens en het e-mailadres worden verwerkt, staat beschreven in het Privacystatement.
 
Artikel 8
Door inschrijving op de website HuurCoach.nl geeft HuurCoach de Woningzoekende expliciet toestemming voor gebruik van de ingezonden gegevens aan HuurCoach.nl voor marketingdoeleinden in de ruimste zin des woords.
 
Artikel 9
Voor betaling van het HuurCoach.nl Lidmaatschap maakt HuurCoach.nl ondermeer gebruik van betaling per automatische incasso. Dit is een betaalwijze waarbij de verkoper (HuurCoach.nl) van de koper (Woningzoekende) toestemming krijgt om geld van zijn rekening te incasseren. Aan de transactie zelf zijn voor de Woningzoekende geen kosten verbonden. Die kosten zijn voor rekening van HuurCoach.nl. CM.com handelt, namens HuurCoach.nl, de automatische incasso af. Dit betekent dat de Woningzoekende HuurCoach.nl machtigt om tot wederopzegging, via CM.com, het geld van uw rekening af te schrijven. Op uw rekeningafschrift wordt de naam van HuurCoach.nl vermeld.
 
Artikel 10
Als de transactie of het bedrag dat van de rekening van Woningzoekende wordt afgeschreven volgens Woningzoekende niet klopt, kan Woningzoekende hiertegen bezwaar maken bij HuurCoach.nl. HuurCoach.nl of de bank zal in een dergelijk geval het onterecht afgeschreven bedrag aan u terug storten. Bij onrechtmatig storneren (terugdraaien van de betaling), of indien het automatische incasseren van de rekening van Woningzoekende om een andere reden niet is gelukt, zal HuurCoach.nl Woningzoekende eenmalig een herinnering sturen. Bij het uitblijven van betaling binnen de genoemde termijn is Woningzoekende in verzuim in de nakoming van de betalingsverplichting en zal de vordering uit handen worden gegeven. Daarnaast vordert HuurCoach.nl dan incassokosten van Woningzoekende. De incassokosten bedragen ten minste € 40,00 en worden berekend volgens het Besluit vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten.
 
Artikel 11
Woningzoekende met een Lidmaatschap bij HuurCoach.nl kunnen een beroep doen op de wettelijke bedenktermijn van 14 werkdagen (herroepingsrecht). Indien de Woningzoekende in deze periode al daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt (bedoeld als: gereageerd op woningaanbiedingen) van de betaalde dienstverlening van HuurCoach.nl dan is HuurCoach.nl gerechtigd om een redelijk bedrag voor de afgenomen dienstverlening in rekening te brengen. Dit bedrag is niet hoger dan het Lidmaatschapsgeld voor de periode van aangaan van het Lidmaatschap tot het moment van herroeping. De wettelijke bedenktijd gaat in bij het aangaan van een betaald Lidmaatschap. Een beroep op het herroepingsrecht dient binnen de wettelijke termijn te worden gedaan om effect te sorteren. De Woningzoekende doet een beroep op het herroepingsrecht bij voorkeur via het contactformulier op de site waarin de Woningzoekende op ondubbelzinnige wijze aangeeft gebruik te willen maken van het herroepingsrecht.
 
Artikel 12
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil tussen HuurCoach.nl en Woningzoekende is de rechtbank te Arnhem bij uitsluiting bevoegd tot kennisneming van het geschil of, ter keuze van HuurCoach.nl, de rechtbank die anders bevoegd zou zijn van het geschil kennis te nemen, behoudens die gevallen waarin dwingend recht uitdrukkelijk anders bepaalt.
 
Artikel 13
HuurCoach.nl heeft het recht de voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren, wijzigingen treden in werking dertig dagen na bekendmaking ervan aan Woningzoekende.